ม.ชาวนาไทยฯ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทำความดีต่อสังคม

178

ม.ชาวนาไทยฯ มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทำคงามดีต่อสังคม

เวลา 09.00 น.วันที่ 19 ก.ค.65 อาจารย์ทรงศักดิ์ ชวดรัมย์ จาก มหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย ได้เป็นประธานในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สังคมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย จำนวน 45 คน ที่ห้องประชุมโรงแรมทีคการ์เด้น จ.เชียงราย

มหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย เป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ที่สร้างความร่วมมือ บูรณาการ ทางวิชาการ ระหว่างกัน โดย มหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย มีเจตนารมณ์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกร ได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง บนพื้นฐานความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 7 หลักสูตร

คือ 1.หลักสูตรวิชาศิลปศาสตร์ 2.หลักสูตรวิชาเกษตรศาสตร์ 3.หลักสูตรวิชาเศรษฐศาสตร์ 4.หลักสูตรวิชานิติศาสตร์และปรัชญา 5.หลักสูตรวิชารัฐศาสตร์และการปกครอง 6.หลักสูตรวิชาพระพุทธศาสนา 7.หลักสูตรวิชาแพทย์ และพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยชาวนาไทยศรีโยนกนาคนครเชียงราย ได้คำนึงถึงผู้บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคมและเป็นผู้เสียสละ จึงได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สังคมศาสตร์ ให้แก่บุคคลที่ทำความดีต่อสังคม จำนวน 45 ท่าน