วิทยาลัยการอาชีพเถิน สร้างค่านิยมเด็กอาชีวะ ผลิตสื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ

วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง ถ่ายทอดก้าวที่พลาดล้างค่านิยมใช้ความรุนแรงให้เด็กอาชีวะ ส่องกระจกสะท้อนภาพอนาคตชวนสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เด็กอาชีวะกำลังสำคัญของประเทศ

ว่าที่พันตรีณรงศักดิ์นพคุณ ผู้อำนวยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพเถิน ร่วมกับแผนกสามัญสัมพันธ์จัดกิจกรรม“MET SOCIAL CAMPS ปีที่4” ระหว่างวันที่24-26 เมษายน2562                    ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาใหม่ปีการศึกษา2562 วิทยาลัยการอาชีพเถินจำนวนกว่า200 คน  เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซ่อมความคิดปรับพฤติกรรมปรับเปลี่ยนชีวิตและผลิตสื่อสร้างสรรค์การสร้างค่านิยมเด็กอาชีวะรุ่นใหม่ด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

เนื่องจากเด็กนักเรียนอาชีวะเป็นช่วงวัยรุ่นส่งผลต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์สังคมและจิตใจทำให้วัยรุ่นตัดสินใจกระทำหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมถือว่าผ่านไปได้ยากแต่ด้วยความเชื่อที่ว่าเด็กทุกคนอยากเป็นคนดีเป็นเด็กที่มีชีวิตปกติในสังคมได้คณะครูวิทยากร  จึงมีกิจกรรมผนึกกำลังช่วยกันแก้ไขวิกฤตความรุนแรงเด็กอาชีวะตีกันเปลี่ยนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยกระบวนการเรียนรู้จากวิชาสามัญสัมพันธ์ส่งเสริมวิชาการการอยู่ร่วมกันและการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างจุดเปลี่ยนให้เด็กอาชีวะจากเด็กช่างสู่นักคิดนักสร้างสรรค์  และนักสื่อสาร

เพื่อผลิตนักสื่อสารชาวอาชีวศึกษาการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์เชิงบวกของชาวอาชีวศึกษาในอัตลักษณ์และวิถีแห่งตนด้วยพื่นฐานผู้นําด้านวิชาชีพ ประกอบกับปัจจุบันชาวอาชีวศึกษาส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจและพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องราวดีๆของชาวอาชีวศึกษาสู่สาธารณชนภายนอกด้วยตนเอง

นอกจากนี้ยังมีความพร้อมในด้านการเข้าถึงการผลิตสื่อที่ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและวิถีการรับรู้ตามช่วงวัยของชาวอาชีวศึกษาด้วยเครื่องมือสื่อสารที่ตนเองมี(โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน)

ดังนั้นการผลิตและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยฝีมือชาวอาชีวศึกษาเองจึงเป็นเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษาสร้างโอกาสให้พื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอาชีวศึกษาได้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อของตนเองด้วยความภาคภูมิใจมากยิ่งขึ้นจึงเป็นผลงานที่จะนําไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

ณัฐชญานันท์  ทองนิ่มนักข่าวพลเมือง/รายงาน