อุตรดิตถ์ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าปลา ร่วมบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จา (คลิป)

เมื่วันที่ 16 กรกฎาคม ณ วัดห้วยอ้อย ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ตถ์ สภาเด็กและเยาวชน อำเภอท่าปลา ร่วมบ้านพักเด็กและครอบครัวฯ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จารุ่นที่ 1 โดยในพื้นที่ของอำเภอท่าปลานั้นจะมีโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จาขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 ณ วัดห้วยเลิศ ตำบลท่าปลาอำเภอท่าปลาในวันที่ 17 กรกฎาคม อีก 1 รุ่น

ซึ่งในวันนี้ได้มีพระใบฎีกาไพโรจน์ เจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และได้รับเกียรติจากพันเอกสุวเทพ ศิริสรณ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์เสน่ห์เสียงกลองปู่จา

โดยมีนายเฉลิมพล ทองพา ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอท่าปลาเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2563 กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นของอำเภอท่าปลาและเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปประเพณีอันดีงามให้สืบทอดคงอยู่กับท้องถิ่นไปตราบชั่วลูกชั่วหลานอีกด้วย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน