ภาคเอกชนจับมือทีมจิตอาสา เรือไทยลำน้ำโขงติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ จัดการภัยพิบัติ ERIG

สืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกปี จนส่งผลให้ เกิดมลพิษทางอากาศ โดยมีค่าฝุ่น PM 2.5 เพิ่มสูงขึ้นเกินมาตรฐาน จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้าง

ปัญหาดังกล่าว ภาคเอกชนโดย นางสาวผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย และประธานกรรมการ บริษัทแม่โขงเดลต้า ทราเวล เอเจนซี่ จำกัด ร่วมกับทีมจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ERIG นำโดย อาจารย์ไกรพิชิต เมืองวงษ์ ประธานกลุ่มจิตอาสาเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ERIG, รองประธานสมาพันธ์สมาคมเพื่อการจัดการภัยพิบัติ ประเทศไทย Oneness Thailand Team: OTT

ดำเนินการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพอากาศ อุปกรณ์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ
Automatic Environmental Measurement Instruments เพื่อเป็นการตรวจสภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อมแบบ Real time ให้ทราบสภาวะอากาศปัจจุบัน เเละเพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลผลการตรวจอากาศ การวิเคราะห์ข้อมูลและทฤษฎีการพยากรณ์เพื่อการคาดหมาย และการแจ้งข่าว

โดยระบบจะถูกติดตั้ง บนเรือ ” กาสะลองคำ 2 ” ซึ่งเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดใหญ่ ที่เเล่นอยู่ในแม่น้ำโขง เขตชายแดน 3 แผ่นดิน ไทย ลาวและเมียนมาร์ เพื่อบันทึกผลการตรวจอากาศที่ได้รับจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ซึ่งอุปกรณ์ ระบบดังกล่าวเป็นงานวิจัย/ผลิต โดยคนไทย และเป็นการติดตั้งในเรือ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อตรวจวัดสภาพแวดล้อม ตรวจวัดอากาศ บริเวณลุ่มแม่น้ำโขง แบบ Real time

ทั้งนี้สามารถติดตามคุณภาพอากาศ และอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ ผ่านทาง
Here is the link to the PM2.5:https://opensensemap.org/explore/62c548c3cc295c001ca23ba2 หรือขอข้อมูลผ่าน ERIG ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อจัดการภัยพิบัติ https://g.co/kgs/NbozgW
เพื่อจะได้รับมือและป้องกันตัวเองจากสถานการณ์ฝุ่นควันดังกล่าวต่อไป