พิษณุโลก สโมสรซอนต้า ร่วม อบต.บ่อโพธิ์ ปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เกี้ยวเกิด นายอำเภอนครไทย เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โดยมีนางพรรณนภา ปีตะนีละผลิน นายกสโมสรซอนต้าพิษณุโลก ร่วมด้วย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นางสาวพญา ธาราวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก จิตอาสาพระราชทาน กองทัพภาคที่ 3 ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ตำบลบ่อโพธิ์ สโมสรอินเตอร์แรคค์ สโมสรโรตารี่นเรศวร นักเรียน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คน

การจัดโครงการปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งจะทรงมีพระชนมายุครบ 70 ปี ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 สโมสรซอนต้าพิษณุโลก จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จัดทำโครงการปลูกป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และสนองพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษาและต่อยอด โครงการในพระราชดำริทั้งปวงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย เป็นป่าต้นน้ำเหนือบ่อเกลือ 1,000 ปี ถูกบุกรุกมากขึ้น จึงเกิดผลกระทบต่อการผลิตเกลือสินเธาว์ ซึ่งเคยเป็นยุทธปัจจัยสำคัญของเมืองบางยาง หรือ เมืองนครไทยในอดีต แม้ชาวบ้านจะพยายามใช้จารีตประเพณีดั้งเดิมธำรงรักษาวิธีผลิตเกลือและป่าต้นน้ำไว้

นอกจากนั้น องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ดำเนินโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก จัดทำโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการให้บริการที่อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ซึ่งเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ในการที่จะเปิดประตูจากจังหวัดพิษณุโลกสู่ภาคอีสานและเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว( สปป.ลาว) ต่อไปในอนาคต

สโมสรซอนต้าพิษณุโลก สังกัดเขต 6 ภูมิภาค 17 ขององค์กรซอนต้าสากล สมาชิกองค์กรสตรีแห่งสหประชาชาติ มีพันธกิจสำคัญ คือ การเสริมพลังสตรีด้านสวัสดิภาพ การศึกษา เศรษฐกิจ และอื่นๆ เพื่อความมั่นคงในชีวิต ครอบครัวและสังคม

สำหรับสโมสรซอนต้า พิษณุโลก ก่อตั้งมาครบ 20 ปี ในปี 2565 โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.กาญจนา เงารังษี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นนายกก่อตั้ง