จังหวัดตาก เตรียมส่งนักเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ตาก-เต๋อหง Sister City ระหว่างจังหวัดตาก และเขตปกครองตนเองเต๋อหง

วันที่ 26 เมษายน 2562 ที่ ห้องประชุมเพชรภูมิปัญญา ชั้น 1อาคารส่งเสริมอาชีพชุมชน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ดร.ปณิฐิ ตั้งผาติ นายกสภาบริหารการศึกษาโรงเรียนราษฏร์วิทยา ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ ด้านประเทศสาธารณรัฐประชวยชนจีน

โดยร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 Dehong-Tak Summer Cultural Camp โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด วิทยากร คณะครู เยาวชน และผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

โดยจังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนา ด้านการศึกษาของเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สำคัญของจังหวัดตาก และมีโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษาภายใต้การกำกับดูแลหลายแห่ง ที่มีความพร้อมในการพัฒนาให้เกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนด้านการศึกษากับเขตปกครองตนเองเต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัดตาก จึงได้มอบหมายให้เทศบาลนครแม่สอด เป็นองค์กรที่ร่วมสนับสนุนการภารกิจในการส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง Sister City ระหว่างจังหวัดตาก และเขตปกครองตนเองเต๋อหง ที่ได้สถาปนาความสัมพันธ์ Sister City ร่วมกันมายาวนาน โดยการคัดเลือกเยาวชนและบุคลากร ในสังกัดเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชน 2019 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 16 พฤษภาคม 2562 ณ เขตปกครองตนเองเต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ซึ่งจะมีคณะครูและนักเรียน ทั้งสิ้น 20 คน ร่วมเดินทางเข้าร่วมโครงการที่เขตปกครองตนเองเต๋อหง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย
– ครูและนักเรียนโรงเรียนราษฎร์วิทยา จำนวน 6 คน
– ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 6 คน
– นักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 จำนวน 2 คน
– นักเรียนโรงเรียนสามเงาวิทยาคม จำนวน 1 คน
– นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จำนวน 1 คน

ทั้งนี้ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ร่วมมอบโอวาท พร้อมมอบการบ้านให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ทุกคนจะต้องมีเพื่อน เป็นชาวจีน อย่างน้อยจำนวน 2 คน และให้เขียนบอกเล่าประสบการณ์ ตลอดจนสิ่งดีๆ ในเมื่องเต๋อหง และสิ่งที่ควรนำมาพัฒนาในพื้นที่จังหวัดตาก โดยต้องการให้นักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด สำหรับการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น