278

เทศบาลนครพิษณุโลก สืบสานประเพณี นางรำ 200 ชีวิต นำขบวนถวายเทียนพรรษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเครือข่ายชุมชนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลเข้าพรรษา ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อนำเด็ก เยาวชน ประชาชนและพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา

อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามนี้ไว้สืบไป และแต่ละเครือข่ายจะแยกย้ายนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกนำเทียนจำนำพรรษาไปถวาย ณ วัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก ( วัดโคกมะตูม )

สำหรับการจัดกิจกรรมขบวนแห่เทียนพรรษาโดยเส้นทางขบวนแห่จากหน้าสวนกลางเมือง ไปถึงวงเวียนสถานีรถไฟ เขตเทศบาลนครพิษณุโลก แล้วแยกย้ายไปถวายเทียนพรรษา ณ วัดต่างๆ ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกต่อไป

ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า เทศบาลนครพิษณุโลกเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่พัฒนาพื้นที่ที่รับผิดชอบ และมีหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และในช่วงเดือนกรกฎาคมของ ทุกปีจะมีการจัดประเพณีการแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา เป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ถือปฏิบัติกันโดยเสมอมา และถือเป็นประเพณีที่สำคัญในพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์จะต้องจำพรรษาที่วัดเป็นเวลา 3 เดือน และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทำบุญรักษาศีลประพฤติตามหลักธรรมของพุทธศาสนาอย่างจริงจัง โดยเริ่มตั้งแต่ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษาจึงได้จัดทำ กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โดยมีเครือข่ายชุมชน หน่วยงาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก และพุทธศาสนิกชนทั่วไป ได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ฟังธรรม รักษาศีล และปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่นอันดีงามนี้ให้คงไว้สืบไป