แม่สอด ชาวไทยใหญ่ ร่วมจัดพิธีสืบสานประเพณี “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” ในเทศกาลเข้าพรรษา

วันนี้ 12 กรกฏาคม 2565 ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน หรือวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ร่วมเป็นประธาน เปิดงานประเพณีถวายข้าวพระพุทธ “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา เข้าร่วมงาน กันอย่างคับคั่ง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม ให้คนในชุมชน ได้แสดงออกทางด้านศิลปวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม ตามประเพณีต่างๆ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม

สำหรับประเพณี “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธ ของคนเชื้อสายไทยใหญ่ในแม่สอด คำว่า “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธ จากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยชาวไทยใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระพุทธรูปไว้ในบ้าน บูชาด้วยดอกไม้สด ธูป เทียน เป็นเครื่องสักการะ และทุกๆเช้าจะถวายข้าวพระพุทธ โดยถือเป็นกิจวัตรและจะสอนให้ลูกหลานได้ถือประพฤติปฏิบัติตามและสืบทอดมาจนปัจจุบันกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่แห่งเมืองแม่สอด

ประเพณีนี้ยังมีพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานและถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เข้าร่วมในขบวนจะต้องเป็นชายที่นุ่งขาวเท่านั้น ซึ่งจะต้องรับศีล 8 ข้อ ก่อนที่จะร่วมขบวนแห่ โดยมีการแห่ขบวนไปบนถนนใจกลางเมืองเทศบาลนครแม่สอด คือถนนประสาทวิถีและถนนอินทรคีรี ซึ่งจะมีพุทธศาสนิกชน ทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมทำบุญ ถวายสิ่งของ เพื่อถวายวัด ตลอดสองข้างทาง

ภาพ-ข่าว/ไพฑูรย์ สุขแว่น