ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการพื้นที่ 3 จังหวัด อีสานใต้

622

ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการพื้นที่ 3 จังหวัด อีสานใต้

ในระหว่างวันที่ 5-6 กรกฏาคม 2565 ท่านจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ และคณะ ซึ่งรับผิดชอบการตรวจราชการของสำนักงานอัยการภายในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 3 ได้เดินทางไปตรวจราชการ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจ ติดตามตรวจสอบและรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฎิบัติงานตามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริการประชาชนและคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและโปร่งใส ณ สำนักงานอัยการจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคดีแขวงจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี สำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ต่อมาเดินทางไปตรวจราชการ สำนักงานอัยการจังหวัดยโสธร สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยโสธร สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยโสธร สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดยโสธร สำนักงานอัยการจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานอัยการคดีศาลสูงจังหวัดอำนาจเจริญ