รอง ผบ.ตร.ตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน บช.ภ.6

วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (บช.ภ.6)พลตำรวจเอก ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานมั่นคง) เดินทางมาตรวจเยี่ยมมอบนโยบาย และร่วมบรรยาย การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 จัดการอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภารกิจในการดูแลการชุมนุมสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พุทธศักราช 2558 และจัดการอบรมแนวทางการปฏิบัติ ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อันจะนำมาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการพัฒนาทักษะของข้าราชการตำรวจ ผู้มีอำนาจหน้าที่ ในการบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะ ให้สามารถดูแลการชุมนุม ด้วยความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย เป็นไปในทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด


กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 ได้ดำเนินการอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามสั่งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในวันนี้ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย รองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค 6 และผู้บังคับกองร้อยควบคุมฝูงชน รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 239 นาย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้รับรองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน แต่โดยสภาพแล้ว การชุมนุมย่อมส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะการชุมนุมสาธารณะที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และชุมนุมต่อเนื่องยาวนาน เสรีภาพในการชุมนุมจึงเป็นเสรีภาพที่ต้องจำกัดอยู่ภายใต้กฎหมาย

 

การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแล รักษาความสงบเรียบร้อย ในการชุมนุมสาธารณะจะตั้งอยู่ ในพื้นฐานที่ว่า “ประชาชน ย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ”เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ ในการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ชุมนุม และ ดูแลบริหารจัดการ การชุมนุมสาธารณะ ให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย เจ้าพนักงาน ดูแลการชุมนุมสาธารณะ จึงต้องเข้าใจ ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง เพื่อให้มี ทักษะ ความเข้าใจ และอดทนต่อสถานการณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจการดูแลการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย

เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ มีแหล่งรวบรวมกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้องไว้ ให้สะดวกต่อการค้นหาและนำไปใช้ อีกทั้งเพื่อให้สามารถดูแลการชุมนุมสาธารณะไปในแนวทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรให้มีการจัดทำ “คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และจัดให้มีการอบรมให้เกิดความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติ เพื่อประโยชน์และความปลอดภัยในการปฏิบัติ ทั้งต่อประชาชนและตัวเจ้าหน้าที่เอง อันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมต่อไป