นายก”ตู่” ควง”จุติ”มอบบ้านผู้ยากไร้กำแพงเพชร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมน พร้อมด้วนนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) และมอบบ้านผู้ยากไร้ ณ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

ในการนี้ เยี่ยมชมบูธกระทรวง พม. นำเสนอการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางจังหวัดกำแพงเพชร ในมิติที่ 5 การเข้าถึงบริการของรัฐ สำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินสงเคราะห์ กายอุปกรณ์ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น และการให้คำปรึกษาแนะนำการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการสังคม เป็นต้น อีกทั้งได้มอบบ้านหลังใหม่ให้กับผู้สูงอายุหญิง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน 120,000 บาท จากเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากกระทรวง พม.

สำหรับปีงบประมาณ 2565 กระทรวง พม. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้ 1) โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 58 หลัง โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 48 หลัง 2) โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน 63 หลัง โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 20 หลัง และ 3) โครงการบ้านพอเพียงสำหรับประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน จำนวน 178 หลัง โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 153 หลัง