อุตรดิตถ์ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

203

อุตรดิตถ์ ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัตว์จรจัด และสามารถลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของสุนัข-แมวจรจัด ตามที่สาธารณะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันไม่ให้มีคนเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า

นายสัตวแพทย์ชัยนาท แสนยศ ปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา กรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 โดยจะดำเนินการในทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส

รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้กับเจ้าของสัตว์และประชาชนทั่วไป เพื่อลดจำนวนประชากรสัตว์กลุ่มเสี่ยงต่อโรคพิษสุนัขบ้า และตัดวงจรของโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ก่ออันตรายสู่คน โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมปฏิบัติงาน คาดว่าจะมีประชาชนนำสุนัขและแมว มาใช้บริการประมาณ 120 ตัว

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน