พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิด 7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม อำเภอปาย

194

พมจ.แม่ฮ่องสอน เปิด 7 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม อำเภอปาย

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) แม่ฮ่องสอน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม จำนวน 7 แห่ง โดยมี นายทศพล สินยบุตร นายอำเภอปาย เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ณ ตำบลทุ่งยาว อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และมีนายเสถียร บุญมาลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว กล่าวรายงาน

นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ว่า ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม รายได้ ด้านเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม ด้านการศึกษา การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ดำเนินการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามสภาพปัญหาและความต้องการและประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร

พร้อมทั้งมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม /ป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลปาย ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเวียงใต้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตาบลเวียงเหนือ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ฮี้ ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองแปง ,ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลโป่งสา

อีกทั้งและมอบเงินสวัสดิการให้กับทุกกลุ่มเป้าหมาย องค์กร เครือข่ายที่ทำเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมาย ทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและผู้สูงอายุ กว่า 14 ประเภท เช่น โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป มอบเงินโครงการกองทุนผู้สูงอายุ โครงการผู้สูงอายุบ้านป่าขามจิตแจ่มใส กายใจแข็งแรง .มอบเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมอบสื่อพัฒนาการสำหรับเด็กให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 4 แห่ง เป็นต้น

ซึ่งกิจกรรมในงานมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ จากศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลแม่นาเติง ,กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่นาเติง ,ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพตำบลแม่ฮี้ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปาย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฯลฯ

หากประชาชน พบเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการและผู้สูงอายุ ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม /ถูก ล่วงละเมิด ถูกกระทำความรุนแรง ถูกทอดทิ้ง โทร. แจ้งสายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300ได้ตลอด 24 ชั่วโมง..