346

พระ ว.วชิรเมธี – อ.เฉลิมชัย ผนึกกำลังสร้างเมืองสู่เชียงรายเมืองสร้างสรรค์ระดับโลก

ในระหว่างสันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ที่วิหารดิน มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) พระนักเทศน์ชื่อดัง ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 โดยร่วมกับสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม Design Together for Chiangrai #1 ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.

โดยกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการออกแบบและการเสวนาทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติ ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกภายใต้ กิจกรรมขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจังหวัดเชียงราย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม (พัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์สู่ระดับสากล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง วันที่ 24 – 26 เดือนมิถุนายน 2565

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย พระเมธีวชิโรดม (วุฒิชัย วชิรเมธี) ปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “ธรรมะรากแห่งความคิด สู่การสร้างสรรค์ ออกแบบ ร่วมกันเพื่อเปลี่ยนเมือง” และได้ให้ธรรมะเป็นข้อคิดในการทำงาน คือ การตื่นรู้และสร้างการรับรู้ร่วมกันทุกระดับ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือจากกลุ่มคนทุกระดับ นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้าน ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ปาฐกถาพิเศษ เกี่ยวกับอัตลักษณ์เมืองเชียงราย สู่การจัดงานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale ChiangRai และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้แนวคิดด้านศิลปะแก่ผู้ร่วมกิจกรรมได้อย่างลึกซึ้งจากจิตวิญญาณศิลปิน

มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดกิจกรรมการเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างตัวแทนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ในประเทศไทย และเครือข่ายต่างประเทศ ร่วมกันเสวนาทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อส่งเสริมการออกแบบระดับนานาชาติ เช่น การสร้างเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนของยูเนสโกเป็นอย่างไร และทำความเข้าใจในบริบทของเมือง ในการเสวนาทีมบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมสำคัญตลอดกิจกรรมทั้ง 3 วัน ในส่วนของจัดกิจกรรม Workshop ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายท่านจากมหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยภาคีเครือข่ายอื่น ๆ ระดมความคิดและพลักดันให้เกิดการสร้างกระบวนการคิด และออกแบบอย่างสร้างสรรค์ที่สามารถนำมาสร้างผลงานด้านการออกแบบไปใช้ได้จริง และประยุกต์งานด้านการออกแบบร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจของเมือง มุ่งสร้างศักยภาพผู้ประกอบการท้องถิ่นตามบริบทการเป็นเมืองสร้างสรรค์ สำหรับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเมืองเชียงรายด้านการออกแบบตามบริบทการทำงานของยูเนสโกต่อไป