322

กองทัพภาคที่ 3 มอบม้าเศูนย์การศึกษาพิเศษ ในกิจกรรมอาชาบำบัด


ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ได้แจ้งข่าวในระบบ social media ว่า ม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัดได้เสียชีวิตไป เหลือม้าเพียงจำนวน 1 ตัว ทำให้ไม่เพียงพอต่อการบริการเด็กพิเศษ ในกิจกรรมอาชาบำบัดในพื้นที่พิษณุโลก

ในการนี้ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบให้ ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ประสานติดต่อ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 แล้ว จะได้นำม้าของกองทัพบก จำนวน 2 ตัว (น้องกาฟิวส์ และ น้องสุวรรณภูมิ) ซึ่งเดิมเป็นม้าที่ใช้ในกิจกรรมอาชาบำบัด ค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ไปมอบให้เพื่อดำเนินกิจกรรมอาชาบำบัดของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 ต่อไป

ทั้งนี้ จะได้มีการส่งมอบม้า ทั้ง 2 ตัวให้ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7