อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

223

อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเสี่ยงกับการยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หากเกิดปัญหายาเสพติดต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน จะทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรที่เป็นกำลังของชาติในอนาคต เกิดความล้มเหลวทางการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการฝึกเด็กให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ มีทักษะ วิธีในการหลีกเหลี่ยงยาเสพติดและมีพฤติกรรมที่ห่างไกลยาเสพติด ผ่านกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริเวณตลาดวังกะพี้

การบรรยายในหัวข้อ “ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” และกิจกรรมการประกวด “UTT CHALLENGE” ร้อง เล่น เต้น รำ ซึ่งในโครงการดังกล่าวมีเด็ก เยาวชน นักเรียน ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เข้ารวมไม่น้อยกว่า 500 คน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน