333

ผู้ตรวจการอัยการ ตรวจราชการ
ในสังกัด สำนักงานอัยการภาค 3

ในช่วงระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565 นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์ ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด และคณะ เดินทางไปตรวจราชการของสำนักงานอัยการต่างๆภายในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค 3 ณ สำนักงานอัยการจังหวัดชัยภูมิ, สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ,สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานอัยการจังหวัดภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ