117

พิษณุโลก รร.เฉลิมขวัญสตรี สดุดีครูกลอนสุนทรโวหาร วันสุนทรภู่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย ช่วงบุญศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรู้รักภาษาและวัฒนธรรมไทย ( วันสุนทรภู่ รัตนกวีไทย) โดยมี นางอรพรรณ ภู่เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระสุนทรโวหาร หรือที่รู้จักกันในนาม สุนทรภู่ ครูกวีของไทย ซึ่งถือว่าเป็นครูต้นแบบด้านการแต่งคำประพันธ์และกลอนบทละคร ท่านได้การสร้างผลงานที่มีชื่อเสียงไว้หลายเรื่อง เช่น พระอภัยมณี ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งในด้านวรรณคดีของไทย กลอนนิราศ และนิทานพื้นบ้านอีกมากมาย จากผลงานที่มีคุณค่าของสุนทรภู่ จึงทำให้ได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ว่าเป็นกวีเอกของโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงได้จัดกิจกรรมรู้รักภาษาและวัฒนธรรม ( วันสุนทรภู่ รัตนกวีไทย ) ขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูสุนทรภู่กวีเอกของไทยและของโลก พร้อมส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ และให้นักเรียนตระหนักในคุณค่าของภาษาไทย อนุรักษ์ภาษาไทย คงความเป็นเอกลักษณ์ไทยสืบทอดเป็นมรดกของชาติต่อไป
กิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีสดุดีพระสุนทรโวหาร จัดบ้านนิทรรศการผลงานและประวัติสุนทรภู่ พร้อมการแสดงสดุดี พระสุนทรโวหาร ของนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีจำนวน 1 ชุด