2692

พิษณุโลก ศาลปกครองยกคำฟ้อง อดีตนายก อบต.บ้านกร่าง หลังขอให้ศาลทุเลา

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2565 ศาลปกครองพิษณุโลกได้มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ 67/2565 ระหว่าง ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย ผู้ฟ้องคดี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้องสอด ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3323/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ให้ผู้ฟัองคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง

“คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ขณะผู้ฟ้องคคีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(คณะกรรมการ ป.ป.ช.)ได้รับเรื่องกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีทำสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2557 ใลนลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินให้ต่ำลง เพื่อที่จะสามารถจ้างพวกท้องของตนโดยวิธีตกลงราคาได้ อีกทั้งผู้รับจ้างไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างกำจัดขยะโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ 41/5563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง คดีหหายเลขดำที่ 96-1-447/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 241-140/2563 แล้วมีมติว่า ข้อกล่าวหาในทางอาญาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การกระทำของผู้ฟ้องคดีมีมูลความผิด ฐานกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้โขเพิ่มเติม ให้ส่งสำนวนการไต่สวนไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับผู้ฟ้องคดีตามฐานความผิดดังกล่าวตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 98 วรรค 4 อำเภอเมืองพิษณุโลกที่มีคำสั่งที่ 313/2563 ลงที่ 31 กรกฎาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีผู้ฟ้องคดีดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนและมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ กรณีดังกล่าวไม่มีมูลควรให้ข้อกล่าวหาตกไปเห็นควรยุติเรื่องนายอำเภอเมืองพิษณุโลกเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและมีหนังสือลับ ที่ พล 0023.6/150 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เสนอความเห็นดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลับ ที่ พล 0023.4/764 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แจ้งนายอำเภอเมืองพิษณุโลกว่าจังหวัดพิษณุโลกพิจารณาแล้ว จึงให้ยุติเรื่องตามความเห็นของนายอำเภอเมืองพิษณุโลก และได้มีหนังสือลับ ที่ พล 0023.4/764 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2563 รายงานผลการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช.ต่อมาสำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ได้มีหนังสือลับ ที่ ปช 003/1473 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาสั่งลงโทษผู้ฟ้องคดีภายใน 30 วัน และให้ส่งสำเนาคำสั่งลงโทษให้คณะกรรมการป.ป.ช.ทราบผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 3323/2565 ลงวันที่ 27 เมษายน 2565 ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่างผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย”