มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษานักเรียน ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง

196

มูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน มอบทุนการศึกษานักเรียน ในพื้นที่กองกำลังผาเมือง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 พลเอก พิศณุ อุไรเลิศ ที่ปรึกษามูลนิธิพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน เป็นผู้แทน พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาบริเวณชายแดน ร่วมกับพลโท พงศ์เทพ แก้วไชโย เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทย ได้เดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่อำเภอตามแนวชายแดน

เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและชุมชนของตนเองปลูกฝังทัศนคติมีความสํานึกในความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตอบสนองต่อภารกิจการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของกองทัพไทยในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดจนสร้างศรัทธาและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพสำหรับในปีการศึกษา2565

มูลนิธิฯ ได้จัดสรรทุนให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนรวมทั้งสิ้นจำนวน 466 ทุนโดยในพื้นที่กองกำลังผาเมืองได้จัดสรรให้จำนวน 30 ทุน นอกจากการเดินทางไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามแนวชายแดนแล้วยังได้ไปเห็นพื้นที่โดยเฉพาะนักเรียนครูและโรงเรียนซึ่งเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือด้านการศึกษาในพื้นที่ชายแดนต่อไปโดยได้รับความร่วมมือจากกองกำลังผาเมืองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่ตลอดจนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่

มูลนิธิฯ ถือเป็นสะพานบุญที่นำเอาเงินบริจาคสำหรับเป็นทุนการศึกษาโดยผู้บริจาคจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิครูไทยอาสานักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หลักสูตรต่างๆเครือข่ายสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทย (สท.) เครือข่ายของส่วนราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย ได้แก่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากรมกิจการชายแดนทหารสโมสร Saroptimist International Dusit มูลนิธิเอสซีจีโครงการปันบุญโดยธนาคารทหารไทยธนชาติและเครือข่ายภาคเอกชนอื่น ๆ รวมประมาณ 80 ราย ซึ่งจะได้ไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือน้องๆนักเรียนทุกปีในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องต่อไป