495

พิษณุโลก ปปท.เขต 6 ตรวจสอบสร้างถนน คสล.อบต.บึงพระ เสาไฟฟ้าปักกลางทาง ยังไม่ได้รื้อถอน

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2565 นายสัญชาติ อุปนันชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ผอ.ปปท.เขต 5 ) รักษาราชการแทน ผอ.ปปท. เขต 6 มอบหมายให้นายนนทพัฒน์ สิงห์ประยูร ผู้อำนวยกลุ่มงานป้องกันการทุจริตในภาครัฐและคณะ​ ปปท. เขต 6 ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริตจังหวัดพิษณุโลก

โดยลงพื้นที่ตรวจสอบเชิงรุกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสุนทร ดอนทิพทำ หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เนื่องจาก ปปท.เขต 6 ได้รับเรื่องการร้องเรียนจากประชาชน

ทั้งนี้นายสุทธิวัติ์ ต่ายวัลย์ นายก อบต.บึงพระ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ สมเงิน ปลัด อบต.บึงพระ และช่างควบคุมงาน ตลอดจนกรรมการตรวจรับงาน ให้การต้อนรับและชี้แจง และร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบทางกายภาพ พบว่า อบต.บึงพระ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลบึงพระ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.25 เมตร งบประมาณ 326,822 บาท จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จุดก่อสร้างโครงการมีเสาไฟฟ้าตั้งกลางถนน และมีรอยแตกร้าวของคอนกรีต บนพื้นถนนที่ดำเนินการก่อสร้างบางจุด

ซึ่งโครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้รับจ้างยังไม่ได้ส่งมอบงานหรือตรวจรับการจ้างและเบิกจ่ายงบประมาณแต่อย่างใด เพื่อเป็นการสกัดยับยั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและเป็นการเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ คณะตรวจสอบได้เสนอแนะให้อบต.ประสานการไฟฟ้าดำเนินการย้ายเสาไฟฟ้าและตรวจสอบพื้นถนนที่ชำรุดและแจ้งผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด