มิ.ย. 14, 2022

พิษณุโลก เทศบาลตำบลบ้านคลอง
รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นางนภาพร ตาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีนายแพทย์ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 (สคร.)จังหวัดพิษณุโลก มอบสื่อการรณรงค์ให้เทศบาลตำบลบ้านคลอง

ในการนี้นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง มอบทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเนื่องจากปัญหาของโรคไข้เลือดออกไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทย สมาชิกกลุ่มอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ มีมติร่วมกันกำหนดให้ ทุกวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกปี เป็น ” วันไข้เลือดออกอาเซียน”

ดังนั้ กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นเพื่อ ร่วมมือรณรงค์ สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนให้ดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้คำขวัญวันไข้เลือดออกอาเซียน ปี 2565 ที่ว่า ” นวัตกรรมก้าวไกลร่วมหยุดภัยไข้เลือดออก ” โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านคลอง ผู้นำท้องที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลบ้านคลอง พิธีร่วมปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออกของตำบลบ้านคลอง พร้อมกันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง ร่วมลงพื้นที่แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลในการป้องกันโรคไข้เลือดออกให้กับประขาชน ในพื้นที่หมู่ที่ 4 และหมู่ 5 ตำบลบ้านคลองอีกด้วย