มิ.ย. 10, 2022

พิษณุโลก เดินรณรงค์เลือกตั้งซ่อม นายก อบต.บ้านกร่าง โดน ผู้ว่าฯเซ็นถอดถอน หลัง ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด

วันที่ 10 มิถุนายน 25651 ที่วัดนิมิตธรรมาราม ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ อสม.โดยการนำของนางสาวจิณภัค แจ้งไพร ปลัด อบต.บ้านกร่าง นายอนุชิต โมลา กำนันตำบลบ้านกร่าง ว่าที่ร้อยตรี วีรภัทร จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งซ่อมนายก อบต.บ้านกร่าง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากว่าที่ร้อยตรี ธรรมนูญ ท้าวฮ้าย อดีตนายก อบต.บ้านกร่าง ถูกถอดถอนพ้นตำแหน่งโดยนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด กรณีทำสัญญาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในปีงบประมาณ 2557 ในลักษณะแบ่งซื้อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินให้ต่ำลงเพื่อที่จะสามารถจ้างพวกพ้องของตนโดยวิธีตกลงราคาได้อีกทั้งผู้รับจ้วงไม่ได้ประกอบอาชีพรับจ้างกำจัดขยะโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2552 มาตรา 92 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 90/1 และมาตรา 92แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 จึงสั่งให้ ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวจิณภัค แจ้งไพร ปลัด อบต.บ้านกร่าง ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง กล่าวว่า การเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายก อบต.บ้านกร่าง เป็นครั้งที่ 2 นอกจากนั้นยังมีรถยนต์ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกหมู่บ้าน อีกทั้งหอกระจายข่าว เสียงตามสาย แผ่นพับ คู่มือประชาชนทุกหลังคาเรือน คัทเอาท์ ป้ายติดตั้งตามศาลาประชาคมของหมู่บ้าน รวมทั้งแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิให้แจ้งเหตุ เพิ่มชื่อ ถอนชื่อ

“ประการสำคัญมีการประชาสัมพันธ์ขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง มีความผิดทางกฎหมาย ถ้าพบเหตุพฤติกรรมสามารถแจ้งเหตุได้ที่ 055 -298092” ปลัด อบต.บ้านกร่าง กล่าว

อนึ่ง สำหรับประชากรตำบลบ้านกร่าง มีจำนวน 12,683 คน มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 10,124 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 19 หน่วย