แม่ฮ่องสอน มอบสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบสื่อพัฒนาการเด็ก สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565

นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายวานว่า ตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออาหารเสริมและสื่อพัฒนาการเด็กสำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนที่เก็บค่าบริการไม่เกิน 2,000 บาท ต่อเดือนต่อคน

ทั้งนี้มีการมอบให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 แห่ง ได้แก่ 1.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบรรณวิทย์ 2.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจรัสศรี เนิสเซอรี่ 3.สถานรับเลี้ยงเเด็กบ้านเด็กศิริอัมพร4.สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กณัชชา 5.สถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนบ้านเด็กเมธีภิบาล 6.สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านเด็กครูทราย.

สำหรับสื่อพัฒนาการเด็กที่ให้ความสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีทั้งไม้กระดกรูปต่าง ๆ ชุดสวมหลักฝึกพัฒนาการ ชุดตัวต่อ ชุดเครื่องเล่นฝึกอาชีพ และอุโมงค์รูปต่าง ๆ มูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท