309

กำแพงเพชร ป.ป.ช.”ฟัน”นายกฯ บ้านพราน กับพวกทุจริตก่อสร้างถนน คสล.
รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.กำแพงเพชร แถลงว่า นายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กับพวก กรณีทุจริตก่อสร้างถนน มูลค่าความเสียหาย 1,890,000 บาท จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้

อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร กับพวก เข้ามีส่วนได้เสียในการเสนอราคา ควบคุมงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ และทำรายงานการปฏิบัติงานเป็นเท็จ ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเขาแก้ว ตำบลพรานกระต่าย (ถนนไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างรูปรายการ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้รับงาน ร่วมกันทำประโยชน์ของนายก)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ พฤติการณ์ของอดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพราน มีมูลความผิดทางอาญา และวินัยร้ายแรง ส่วนข้าราชการเทศบาลตำบลบ้านพรานที่เกี่ยวข้อง มีมูลความผิดทั้งทางอาญา และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง และในส่วนของบริษัทเอกชนมีมูลความผิดทั้งทางอาญา

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการฟ้องคดีอาญาต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินการวินัย อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบ้านพรานให้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถอดถอน ส่วนข้าราชการที่ร่วมกระทำผิด ได้ดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน ดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64

☆การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด