จังหวัดตาก ป.ป.ช.ชี้มูลอาญา ปศุสัตว์จังหวัด-นายก อบต.น้ำรึม

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดตาก แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก กรณียกเว้นค่าเช่าอาคารโรงตัดแต่งซากสัตว์และพื้นที่ต่อเนื่องกับตัวอาคารตัดแต่งซากสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ให้กับสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด และอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากอาคารโรงตัดแต่งซากสัตว์ โดยไม่เสียค่าเช่า

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้
จากพยานหลักฐานและพฤติการณ์ของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ในฐานะปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นการใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริต ยกเว้นค่าเช่าอาคารโรงตัดแต่งซากสัตว์และพื้นที่ต่อเนื่องกับตัวอาคารตัดแต่งซากสัตว์ของสำนักงานปศุสัตว์ให้กับสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ถือหุ้นและยังดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ทั้งที่ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 ไม่มีอำนาจที่จะกระทำการยกเว้นค่าเช่าอาคารโรงตัดแต่งซากสัตว์ดังกล่าวได้ ทำให้สหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ได้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์ในอาคารดังกล่าว และกรมธนารักษ์เสียหายจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าเช่า ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าและการวางหลักประกันการเช่าจากสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด เป็นเวลา 3 ปี รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 232,084 บาท

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ พฤติการณ์ของปศุสัตว์จังหวัดตาก มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มาตรา 123/1 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 192 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 85 (1)

นอกจากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก กับพวก กรณีดำเนินโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านคลองสัก (ชะลาด – ดิบเก้ง) หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำรึม โดยมิได้ขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีขุดสระเก็บน้ำโดยมิได้รับอนุญาตจากสำนักงานทรัพยากรสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ณ บ้านคลองสัก (ชะลาด-ดิบเก้ง) หมู่ 1 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ จึงให้ส่งอัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา และให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91(1) และ (2) และมาตรา 98 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต่อไป ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนพิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีก หากผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 98 โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ.2561 ประกอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว ลงวันที่ 7 เมษายน 2564 และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย

☆การชี้มูลความผิดทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สุด ผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด