นครสวรรค์ ป.ป.ช.ลงดาบ นายกฯ โกรกพระ เรียกรับเงินโบนัสพนักงาน-ลูกจ้าง

624

นครสวรรค์ ป.ป.ช.ลงดาบ นายกฯ โกรกพระ เรียกรับเงินโบนัสพนักงาน-ลูกจ้าง

รายงานข่าวแจ้งว่า วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ แจงผลการลงมติชี้มูลความผิด นายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ กับพวก กรณีเรียกรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จากพนักงานและลูกจ้าง
จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้

ก่อนที่นายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ จะอนุมัติเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) ประจำปีงบประมาณ 2552 ให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโกรกพระ ได้แจ้งให้พนักงานและลูกจ้างทราบว่า ผลการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการประเมินที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นแล้วและสามารถที่จะอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้ได้ แต่ก่อนที่จะทำการลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินโบนัส ได้ขอเรียกเก็บเงินโบนัสตามสัดส่วนที่คำนวณไว้ในบัญชีแสดงการคำนวณการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2552 โดยอ้างว่าจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรองคณะกรรมการประเมินผล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ภายในสำนักงาน ถ้าหากไม่ยอมจ่ายเงินดังกล่าวจะไม่อนุมัติเบิกจ่ายเงินโบนัสให้

ในเวลาต่อมาหลังจากที่มีการจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโกรกพระ เรียบร้อยแล้ว นายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ กับพวก ก็ได้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเรียกรับเงินโบนัสตามที่ได้ตกลงกันไว้ เป็นเหตุให้พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลโกรกพระได้รับความเสียหาย

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ พฤติการณ์ของนายกเทศมนตรีตำบลโกรกพระ มีมูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149  และมาตรา 157 และมีมูลเป็นความผิด ฐานปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 73

ส่วนข้าราชการเทศบาลตำบลโกรกพระที่เกี่ยวข้อง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ 10 มกราคม 2545 ข้อ 6 วรรคหนึ่ง
จึงส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 91 (1)  และให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย และส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอน เพื่อดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64 ต่อไป