ป.ป.ช.พิษณุโลก แถลงชี้มูลความผิด ถอดถอน นายก อบต.โคกสลุด กัยพวก 7 คน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ที่โรงแรมวัง แก้ว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป.ป.ช.และนายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก ได้แถลงผลการพิจารณาคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุม จังหวัดพิษณุโลก กับพวก รวม 7 คน กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ กรณีร่วมกันจัดซื้อรถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า) มีลักษณะเป็นรถเก่าไม่พร้อมใช้งาน

จากกรณีการทุจริตดังกล่าว พบพฤติการณ์ในการกระทำความผิด ดังนี้
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ได้ทำสัญญาซื้อรถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า) 4 ล้อ ซึ่งเป็นรถอีแต๋นมาดัดแปลงเป็นรถกระเช้า เป็นเงิน 592,000 บาท  และต่อมาผู้ขายได้ส่งมอบรถให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ซึ่งรถที่ส่งมอบสามารถใช้งานได้ แต่กรรมการตรวจรับพัสดุ 2 คน ได้รายงานผลการตรวจรับพัสดุว่ามีพัสดุที่เป็นส่วนประกอบของรถบรรทุกบางรายการเป็นของเก่าทาสีใหม่ ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศและสัญญาซื้อขาย จึงเสนอความเห็นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ให้พิจารณาสั่งการให้ผู้ขายมีการแก้ไขให้ถูกต้อง ต่อมา ผู้ขายได้มีหนังสือชี้แจงคุณสมบัติของส่วนประกอบที่ใช้ประกอบเป็นรถบรรทุกแบบ รถเกษตร (รถกระเช้า) ว่าโดยทั่วไปโรงงานที่ผลิตรถบรรทุกแบบรถเกษตรทั้งประเทศไทย จะใช้อะไหล่อยู่ 2 ส่วน คือ

1.อะไหล่ใหม่ที่หาได้ในประเทศ เช่น เครื่องยนต์ ยางรถ แบตเตอรี่ เหล็กคัสซี แหนบ  2. อะไหล่เชียงกง เช่น เกียร์ เพลาท้าย คานหน้า พวงมาลัย เครนสลิง นำเข้าจากต่างประเทศเป็นอะไหล่ที่ใช้แล้วแต่มีสภาพดี เนื่องจากอะไหล่ใหม่ดังกล่าวทางโรงงานประกอบรถไม่จำหน่ายให้และไม่สามารถจะซื้อ เป็นจำนวนมาก เพื่อมาประกอบรถได้ และอะไหล่ใหม่จะมีราคาที่สูงมาก ในกรณีนี้ผู้ขายได้ขายรถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ในราคาเพียง 592,000 บาท ถือเป็นราคายุติธรรม และรถดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากวิศวกรเกี่ยวกับความแข็งแรงพร้อมกันนี้ทางโรงงานได้รับประกันเป็นเวลา 1 ปี สามารถใช้ได้นานมากกว่า 10 ปี หากมีการบำรุงรักษาให้ดี  ซึ่งกรรมการตรวจรับพัสดุทั้ง 2 คน ได้พิจารณาคำชี้แจงของผู้ขายแล้วยังคงยืนยันให้แก้ไข แต่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ได้อนุมัติให้ตรวจรับรถบรรทุกแบบรถเกษตร (รถกระเช้า) ไว้ และเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขายได้ ตามระ เบียบฯ ข้อ 64 (7)

คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ กรณีมูลความผิดทางอาญา ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่านายกองค์บริหารส่วนตำบลโคกสลุด กับพวกได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ให้ข้อกล่าวหาตกไป แต่การกระทำมีมูลความผิดทางวินัย โดยการกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 และรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
ผู้ถูกกล่าวหาที่ 7 มีมูลเป็นการกระทำการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลย
ไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 92 ให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัยไปตามหน้าที่และอำนาจ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 2 มีมูลความผิดอันเป็นเหตุให้ถูกถอดถอนออกจากตำแหน่ง ได้ให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการทางวินัยตามหน้าที่และอำนาจ

หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ผู้ถูกกล่าวหาที่ 6 มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ฐานจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ฉบับลงวันที่ 17 มกราคม 2545 ข้อ 6 วรรคสอง จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งหรือถอดถอนดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 มาตรา 64 และแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด ดำเนินการหาผู้รับผิดชอบทางละเมิด