องคมนตรีร่วมมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานมอบผู้ประสบวาตภัย

วันที่ 24 เมษายน2562 ที่เทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นายพลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน700 ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่20 – 22 เมษายนที่ผ่านมาโดยมีนายศุภชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และนางนิติยาพงษ์พานิชนายอำเภอหางดงและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมรายงานสถานการณ์วาตภัยและความคืบหน้าในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่

องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวแก่ผู้ประสบภัยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมีพระราชหฤทัยห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากวาตภัยในหลายจังหวัดและมีพระราโชบายว่าคนไทยต้องไม่อดคนไทยต้องไม่ขาดแคลนอาหารและน้ำสะอาดทันทีที่เกิดภัยพิบัติจึงเกิดโรงครัวพระราชทานขึ้นทันทีในพื้นที่ๆประสบภัยและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนให้แล้วเสร็จภายใน3 – 4 วันโดยขอให้ราษฎรมีใจที่นิ่งสงบยึดมั่นในหลักศาสนาและตั้งอยู่ในความไม่ประมาทของชีวิตสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วให้ช่วยกันแก้ไขอย่างมีสติและมีความโอบอ้อมอารีต่อกัน

จากนั้นองคมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย2 ครัวเรือนพร้อมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบภัยในอำเภอหางดงได้แก่นางจันทรามาลาอายุ71 ปีและนายสมบูรณ์ยาบัวอายุ69 ปีที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่เดินทางมารับสิ่งของพระราชทานด้วย

ทั้งนี้ความเสียหายของอำเภอหางดงมี11 ตำบล94 หมู่บ้าน2,457 หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายหนักมี5 ตำบลได้แก่ตำบลหนองควายบ้านแหวนหนองตองน้ำแพร่และสันผักหวานซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการช่วยเหลือและแจกกระเบื้องให้ครบทุกครัวเรือนแล้วและการมุงหลังคาซ่อมแซมได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ90 ยังคงค้างการตัดต้นไม้ใหญ่และการปรับเส้นทางสองฝั่งอีกประมาณ5 จุดก็จะดำเนินการเสร็จเรียบร้อยหมดทั่วทั้งอำเภอ