กองทัพภาคที่ 3 เปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 3

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:00 น ห้องประชุมลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ ชั้น 5 จังหวัดพิษณุโลก พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 จำนวน 40 ราย ให้การต้อนรับ

ตามที่กองทัพบกได้อนุมัติให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยกองทัพภาคที่ 3 เปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์อันจัดส่งผลให้เกิดการสนับสนุนส่งเสริมพลังมวลชน ในระดับผู้บริหาร และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ และการพัฒนาประเทศตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์ของกองทัพบก พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงของประเทศ

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 3 รุ่นที่ 3 เป็นการอบรมในรูปแบบผสมผสาน (BLENDED LEARNING) โดยให้ผู้เข้ารับการอบรมผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ารับการอบรมแบบ Onsite ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก สลับกัดการอบรมแบบ Online ณ ที่ตั้ง ระยะเวลาการอบรม 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2-3 วัน โดยมีเนื้อหาวิชาที่สำคัญแบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ ภาควิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายการสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ ภารกิจและการดำเนินงานของกองทัพบกและกองทัพภาคที่ 3 ปัญหาภัยคุกคาม ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ การเดินตามศาสตร์พระราชา

 

เพื่อการพัฒนาประเทศ และความยั่งยืนรวมทั้งการสื่อสารดิจิทัล ภาคปฏิบัติประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนา การเสวนาระดมความคิดเห็น การทัศนศึกษา กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์และการดำเนินงานจิตอาสา เพื่อความมั่น ผู้อบรมประกอบไปด้วย ข้าราชการทหาร ตำรวจ จำนวน 18 นาย ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์กรของรัฐจำนวน 7 คน นักธุรกิจภาคเอกชนจำนวน 15 คน