อบจ.พิษณุโลก แก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรกว่า 1,000 ไร่ ทุ่งหนองฝา อ.เมืองพิษณุโลก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยตรี อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และ นายชิตพล มั่นปาน นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้ลงพื้นที่ร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร (นาข้าว) จำนวนกว่า 1,000 ไร่ ในพื้นที่ทุ่งหนองฝา หมู่ที่ 4 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ร่วมกับ นายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก , นายดำรง จุ้ยทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ , นายภาคภูมิ ภัทรวรรธชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตำบลบึงพระ และเกษตรกรกว่า 20 คน ภายหลังได้รับการร้องขอจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกลดำเนินการขุดลอกบางระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร และพบว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังในครั้งนี้เกิดมาจากมวลน้ำที่ไหลมาจากเขตเทศบาลนครพิษณุโลกและตำบลอรัญญิก รวมทั้งเกิดฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนและผลผลิตทางการเกษตรที่เพาะปลูกไว้กว่า 1,000 ไร่ ได้รับความเสียหาย

โดยวันนี้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้นำรถแบคโฮมาดำเนินการขุดคลองระบายน้ำ ขนาดความกว้าง 3 เมตร ความยาว 500 เมตร เป็นการเชื่อมต่อจากหนองฝาให้น้ำระบายลงสู่ทางระบายน้ำของพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ และมวลน้ำดังกล่าวจะไหลผ่านไปยังพื้นที่ตำบลบึงพระและตำบลวัดพริก ก่อนจะไหลออกสู่แม่น้ำน่านต่อไป ซึ่งในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้จะทำให้พื้นที่นาข้าวที่ถูกน้ำท่วมกว่าจำนวน 1,000ไร่ จะสามารถกลับเข้าสู่สภาวะปกติและสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ ส่วนพื้นที่บางส่วนที่ยังไม่ได้เพาะปลูกข้าวเกษตรกรก็จะสามารถลงมือปลูกข้าวได้แล้ว โดยการระบายน้ำในครั้งนี้ถ้าฝนไม่ตกและมีน้ำเติมลงมาอีกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ใน 2-3 วันนี้ ส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวจะต้องวางท่อระบายน้ำจากตำบลบึงพระผ่านตำบลวัดจันทร์ไปเชื่อมต่อกับตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้อย่างถาวร.