พิษณุโลก ส.ว.พบปะสื่อมวลชนภาครัฐ-เอกชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา

332

พิษณุโลก ส.ว.พบปะสื่อมวลชนภาครัฐ-เอกชน สร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา


วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 4 จังหวัดพิษณุโลก นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะสื่อมวลชนภาครัฐ ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 กรมประชาสัมพันธ์ และสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาภายใต้โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ

โดยมีนางระพีพร มีสอาด ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก พร้อมด้วยประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พื้นที่ 9 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ สุโขทัย อุทัยธานี และ อุตรดิตถ์

ด้วยสมาชิกวุฒิสภา โดยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้สมาชิกวุฒิสภากับประชาชนในทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ ให้พัฒนาไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยจัดกิจกรรมในลักษณะการลงพื้นที่พบประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

นายจิรชัย กล่าวว่า โครงการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภากับสื่อมวลชนภาครัฐ ไปสู่ภาคประชาสังคมอื่นๆ ในส่วนภูมิภาค ครั้งนี้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อขอบคุณสื่อมวลชน ผอ.เขตประชาสัมพันธ์จังหวัด ผอ.สวท. และสื่อมวลชนท้องถิ่น ที่ช่วยกันนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการลงพื้นที่ของ ส.ว.จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาหลายประการ รวมทั้ง รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนกลับจากสื่อมวลชนในพื้นที่ และเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน “นำเสนอผลงาน 3 ปี “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภาเพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายนนี้