ไทย-เมียนมา ประชุมหารือเตรียมพร้อมเปิดด่านถาวร และจุดผ่อนปรน แม่สาย-เชียงแสน

วันที่ 24 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฝ่ายไทย นายอูมิ้นไหน่ ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก เป็นประธานฝ่ายเมียนมา ในวาระการประชุม เพื่อหารือพบปะพัฒนาสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ของทางเจ้าหน้าที่หน่วยประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น ไทย-เมียนมา (TBC) ในเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดด่านจุดถาวร 2 จุด – ผ่อนปรน ชายแดนแม่สาย 4 จุด เชียงแสน 1 จุด แนวชายแดนท่าขี้เหล็กด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของฝั่งไทย-เมียนมา

พร้อมกันนี้ พ.อ.สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 พ.อ.มินมินทูน ผู้บังคับกองบังคับการยุทธศาสตร์ท่าขี้เหล็ก นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย นายอูติ่นอูจ่อ นายอำเภอท่าขี้เหล็ก และหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ได้เข้าร่วมหารืออีกด้วย

ผลการสรุปในวาระการประชุมหารือการเตรียมความพร้อมเปิดด่านจุดถาวร 2 จุด – ผ่อนปรน ชายแดนแม่สาย 4 จุด เชียงแสน 1 จุด ทางเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐเมียนมาเห็นชอบในการเปิดด่านจุดถาวรสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่ง 1-2 ตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อของทั้ง 2 ประเทศ แต่ในทั้งนี้ทางการเมียนมาจะเร่งดำเนินส่งเรื่องไปยังส่วนกลางเพื่อรอการอนุมัติในวันเปิดด่านที่แน่นนอนอีกที ส่วนจุดผ่อนปรนการค้า 5 จุด ทางฝั่งเมียนมาเห็นสมควรต้องรอเพื่อเตรียมความพร้อมตามลำดับต่อไป โดยทั้ง 2 ฝ่าย เห็นชอบให้มีมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย –เมียนมา ดังนี้ 1.กรณีคนไทยเดินทางเข้ามาประเทศ ต้องเป็นผู้ที่ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 2.เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว 3.แสดงเอกสารการเดินทางใช้ passport + ใบแสดงการได้รับวัคซีน 4.กรณีผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ที่เดินทางเข้าประเทศได้ ต้องกักตัว 5 วัน (ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง) แต่ถ้ามีผลตรวจ RT-PCR ก่อนเดินทางเข้าประเทศไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่ต้องกักตัว 5.ต้องแสดงเอกสารการเดินทางใช้ Passport+ใบแสดงผลการตรวจ RT-PCR แสดงผลที่เป็นลบ
6.กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศไทยแบบระยะยาวผู้ที่ได้วัคซีนครบตามเกณฑ์ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเดินทางเข้าประเทศได้โดยลงทะเบียน ผ่านระบบ Thailand Pass 7. ต้องมีประกันภัยโรคโควิด-19 วงเงินไม่น้อยกว่า 10,000 USD 8. ต้องแสดงเอกสารการเดินทางใช้ Passport + เอกสารการรับรองวัคซีน (เป็นภาษาอังกฤษ) และจะเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักร
9. กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าประเทศแบบระยะสั้น (ไม่เกิน 3 วัน)ต้องได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเท่านั้นโดยไม่ต้องมีประกันเอกสารที่ใช้ Border pass ในพื้นที่การเดินทาง ได้ตามข้อตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนตามที่กำหนดพื้นที่เดินทางเข้ามาในเขต อ.แม่สาย (ทิศใต้) ได้ไม่เกิน จุดตรวจถ้ำปลา ต.โปงงาม (ทิศตะวันออก) ได้ไม่เกิน จุดตรวจบ้านสันถนน ต.ศรีเมืองชุม (ทิศตะวันตก) ได้ไม่เกิน จุดตรวจบ้านผาหมี ต.เวียงพางคำ โดยแจ้งให้ประชาชนชาวไทย-เมียนมา ปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดเอาไว้ และให้รับฟังข่าวสารขอกำหนดจากคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมา ( TBC ) ตามมาตรการที่วางไว้

ทางด้าน นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้สั่งการอย่างเคร่งครัดให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามแนวตะเข็บชายแดนเตรียมความพร้อมสำหรับการที่จะเปิดด่านถาวรในเร็วๆนี้

ภาพ – ต้อม – มหาสิงห์ แม่จันนิวส์ออนไลน์
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ / รายงาน