ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานตรวจเยี่ยมกองทัพภาคที่ 3


เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 ที่ห้องประชุมคชรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัด(ฝ่ายทหาร)ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ วิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 1/61(ชุดที่ 1(A) ชุดที่2 (B) และวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61ผู้อำนวยการกอง กองทัพภาคที่ 3 และผู้อำนวยกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย กองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามปฏิบัติภารกิจ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปและรับทราบปัญหาของแต่ละจังหวัด


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผังการจัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และโครงสร้างศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.ญ.) สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามพระราโชบาย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ให้เกิดความสามัคคี และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” โดยหน่วยราชการในพระองค์ฯ เป็นผู้กำกับดูแลปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ศูนย์ผู้อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกกลุ่มงานที่รับผิดชอบตามพระราโชบาย

กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 (ศอ.จอส.ภาค 3) ตามแนวทางผังการจัดพระราชทาน เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานจิตอาสาได้เต็มประสิทธิภาพตามพระราโชบาย ในการนี้ได้เดินทางตรวจสอบพื้นที่เกิดปัญหาอุทกภัยซ้ำซาก ที่ประตูระบายน้ำปากพระ วัดปากพระ ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย เพื่อรับทราบปัญหาต่อไป