อำเภอลับแล จัดพิธีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำ “เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล

250

อำเภอลับแล จัดพิธีแห่น้ำขึ้นโฮงสรงน้ำ “เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร” ปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล


เมื่อเวลา 10.30 น. น.วันที่ 13 พฤษภาคม 65 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายชูชาติ จันทรวัฒนพงศ์ นายก อบต.ฝายหลวง นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา กิ่งกาชาดอำเภอลับแล นายชวลิต คำเพ็ง รองนายกเทศบาลตำบลทุ่งยั้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อบต.ฝายหลวง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมคณะที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน โดยนายชูชาติ นายก. อบต.กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี
ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 คำว่า พิธีแห่น้ำขึ้นโฮง หมายถึง การนำน้ำศักดิ์ สิทธิ์ประพรมด้วยน้ำอบน้ำหอมขึ้นสักการะดวงวิญญาณเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแล ตลอดจนเทพารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตอยู่ ณ ม่อนอารักษ์แห่งนี้ ให้ดลบันดาลความร่มเย็นเป็นสุขความอยู่ดีกินดี ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความกตัญญและระลึกถึงคุณงามความดีของเจ้าฟ้าฮ่ามกุมารปฐมกษัตริย์ผู้สร้างเมืองลับแลในอดีต เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
ตำบลฝ่ายหลวงให้คงอยู่ เพื่อให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในประเพณีท้องถิ่นของตนเอง เป็นการสร้างความสามัคคีให้กับหมู่คณะ ชุมชน มากยิ่งขึ้น.และเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวงในด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่มีชื่อเสียงของ ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรติตถ์

การจัดงานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ประจำปี 65 ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมตำบลฝายหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิพิธภัณฑ์เลอลับแลง และพี่น้องชาว ต.ฝายหลวงทุกคน ซึ่งในงานได้จัดให้มี ขบวนแห่เครื่องสักการะเจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร ขบวนวัฒนธรรมวิถีชุมชนของชาวไทยยวนลับแล การแสดงถวายองค์เจ้าฟ้าฮ่ามกุมาร เป็นต้น


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน