คณะแพทยศาสตร์มช.ร่วมภาคเอกชนใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์พกพาการศึกษาในหลักสูตรแพทย์ขั้นสูงเป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วันที่23 เมษายน2562 ที่ห้องประชุม801 ชั้น8 อาคารราชนครินทร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .นพ.บรรณกิจโลจนภิวัฒน์คณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าทั้งนี้บริษัทจีอีเมดิคอลซิสเต็ม(ประเทศไทย) ได้มอบเครื่องอัลตร้าซาวน์แบบพกพาให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ในการศึกษาจำนวน10 เครื่องเป็นระยะเวลา2 ปีและยังเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ฉุกเฉิน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศและสามารถนำไปลงพื้นปฏิบัติงานจริงของแพทย์ในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยในที่ห่างไกลเพื่อเป็นการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกขั้นของเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านอัลตร้าซาวน์กับการพัฒนาการศึกษาต่อทางการแพทย์ขั้นสูงแห่งแรกในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

เพื่อสนับสนุนการศึกษาต่อนักศึกษาแพทย์กว่า1500 คนที่จะได้ใช้เครื่องมืออัลตร้าซาวน์เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลากหลายสาขาวิชาโดยนักศึกษาแพทย์สามารถมีความสุขกับการเรียนการใช้เครื่องมือและหัตถการในการรักษาได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในส่วนของเครื่องอัลตร้าซาวน์แบบพกพาเป็นการตรวจที่ได้มาตรฐานปลอดภัยมีขนาดเล็กพกพาสะดวกและได้ผลร้อยละ80 ของการตรวจทั้งหมด

โดยมี2 หัวตรวจที่อยู่ด้านหน้าซึ่งสามารถแสกนดูอวัยวะหลักที่สำคัญของร่างกายได้แก่ระบบหัวใจระบบปอดและระบบช่องท้องโดยทราบผลในระยะเวลา10 นาทีจึงสามารถประเมินร่างกายผู้ป่วยและช่วยลดขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีโดยมุ่งหวังให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาแพทย์ในการศึกษาและสามารถเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร