อบจ.อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนสายบึงทุ่งกะโล่ (สายแยกอุตรดิตถ์ – บึงทุ่งกะโล่) นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มีเป้าหมายเพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความตระหนักและหวงแหนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้ ดูแลรักษาและซ่อมแซมต้นไม้ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบึงทุ่งกะโล่ให้สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สำหรับโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ภายใต้กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม พร้อมทั้งได้พิจารณาคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตรีย์และจังหวัดอุตรดิตถ์ คือ ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 จำนวน 10 ต้น และต้นม่วงสาหรี ดอกสีม่วง สีประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พันธุ์ไม้ทรงพุ่ม ออกดอกทั้งปี จำนวน 444 ต้น

ตามที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบนโยบายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายบึงทุ่งกะโล่ให้สวยงาม รวมต้นไม้ที่ปลูกตลอดเส้นทางดังกล่าวทั้งสิ้น 454 ต้น ซึ่งภายในงานมีคณะผู้ช่วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 500 คน


ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน