อบจ.อุตรดิตถ์ เปิดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลัง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพด้านการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย กองคลัง อบจ.อุตรดิตถ์

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับทราบกฎระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการเบิกจ่าย การเงินการคลัง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติในหลักการเบิกจ่ายการเงินการคลัง

โดยสามารถนำไปปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาได้จริง อีกทั้งป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด อันนำมาซึ่งการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้บรรยายโดย อาจารย์ ดร.อุษณีย์ ทอย วิทยากรพิเศษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัยต่างๆ และอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบและการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปในคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน