ข่าวการเมือง

พิษณุโลก – สุโขทัย คึกคัก เตรียมรับ “บิ๊กตู่” ผู้ว่า-เอกชน-ท้องถิ่น ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี ข้าราชการระวิงรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนการประชุม

พิษณุโลก – สุโขทัย คึกคัก เตรียมรับ “บิ๊กตู่” ผู้ว่า-เอกชน-ท้องถิ่น ประชุมร่วมนายกรัฐมนตรี ข้าราชการระวิงรัฐมนตรีลงพื้นที่ก่อนการประชุม


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 25- 26 ธันวาคม 2560 เพื่อตรวจราชการและพบปะกับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย และในวันที่ 26 ธันวาคม มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นการ ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดสุโขทัย ทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีการซักซ้อมและเตรียมเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุน ในการประชุมร่วมกับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการและพบประชาชน หน่วยงานต่างๆต้องเตรียมความพร้อมรับคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมทั้งล่วงหน้าและในวันเดียวกัน

โดยในวันที่ 25 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี จะตรวจราชการและพบปะกับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ กับผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 17 จังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก

สำหรับกำหนดการวันที่ 25 ธันวาคม ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเดินทางร่วมคณะกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพบปะประชาชนและชมการบริหารจัดการน้ำบางระกำโมเดล 60 ภายใต้โครงการแก้มลิงบึงระมาณ ตำบลปรักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม • ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่มรดกโลกเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน “โครงการทำบุญ อุ่นใจ ไร้เงินสด” และเปิดงานตลาดไร้เงินสด วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก เข้าร่วมงาน “โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก” โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือกับนายกรัฐมนตรี

ส่วนนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ • เข้าร่วมกิจกรรมการทูตเพื่อประชาชน จ.อุตรดิตถ์ • เดินทางร่วมกับคณะของนายกรัฐมนตรี จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมย่านจำหน่ายสินค้าสังคโลกสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย

พล.อ. อนันตพร กาญจนรัตน์• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เข้าร่วมงาน “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” ชมวีดีทัศน์ มอบประกาศเกียรติคุณ • พิธีลงนาม MOU เพื่อสร้าง “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ฯ” โดย ผวจ.พิษณุโลก และภาคีเครือข่าย 36 เครือข่าย • พิธี Kick Off เปิดตัวโครงการ “พิษณุโลกเมืองประวัติศาสตร์ฯ” วัดพระศรีรัตนมหาธาตุมหาวรวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมืองพิษณุโลก • พบปะประชาขน มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย มอบป้ายโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยคนพิการ ชมบูธแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ๕ ต าบล ชมการแสดงมังคละของกลุ่มเยาวชน และพบ One Home กลุ่มจังหวัด รวมทั้งมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนงาน พม. อบต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ) • ตรวจราชการ ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และ จุดติดตั้งระบบร้านค้าปลีก (Point of Sale: PoS) ที่ทำการไปรณีย์อนุญาตบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก และลงพื้นที่ดูเน็ตประชารัฐร่วมกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ที่ จ.อุตรดิตถ์

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน • มอบนโยบายในการดำาเนินงานของ พลังงานจังหวัด ในเขตพื้นที่ (อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก • และตรวจเยี่ยมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (บางกระทุ่มโมเดล) กลุ่มสตรีสหกรณ์บางกระทุ่ม ๒ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก • เยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ แหล่งน้ ามันสิริกิติ์ โครงการเอส ๑ ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.ก าแพงเพชร ตรวจเยี่ยมสถานที่ติดตั้งมาตรวัดซื้อขายก๊าซธรรมชาติ พร้อมรับฟังบรรยายการกำกับดูและการตรวจสอบ จุดซื้อขายก๊าซโรงไฟฟ้าลานกระบือ จ.กำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมศูนย์แปรรูปการเกษตร ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย • ตรวจเยี่ยมโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชน ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน • ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า อ.แม่สอด จ.ตาก • ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง • ตรวจเยี่ยมการด เนินโครงการพัฒนาฝีมือให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้มีรายได้น้อย

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข • ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลและการดำเนินการด้านสมุนไพรครบวงจร ภาพรวมการด าเนินงานของจังหวัดและพื้นที่ การพัฒนางานสมุนไพรคุณภาพ การพัฒนาและการขยายผลการใช้สมุนไพรในระบบบริการสุขภาพของประเทศ ตรวจเยี่ยมสถานที่ศูนย์สมุนไพร กระบวนการผลิต และเครือข่ายชุมชน โรงพยาบาลบางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก • ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นครป่าหมาก และเยี่ยมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในพื้นที่ ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอุดม คชินทร) ๒๕ ธ.ค.๖๐ • ประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. และ สช. โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์) ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก • ประชุมติดตามปัญหาการใช้ internet ของสถานศึกษาในสังกัด สอศ. และ กศน. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center : ITC) ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่/การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการประกอบการกับผู้แทนภาคเอกชนและภาครัฐ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 จ.พิษณุโลก • เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับผู้บริหาร บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จ ากัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร ประเภทเครื่องนวดข้าว รถพรวนดิน และรถบรรทุกเพื่อการเกษตร บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด ถ.พิษณุโลก-วังทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ไร่นาสวนผสม เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการลดต้นทุนการผลิต เป็นการทำเกษตรผสมผสานแบบยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสมของนางกฐิน แสงมี อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย • เยี่ยมชมแปลงใหญ่เมล็ดพันธุ์ข้าวพระร่วง-ดงไทย เป็นแปลงใหญ่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตข้าวอินทรีย์ ต.นาทุ่ง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย • พบปะกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตโคเนื้อ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกร อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ ที่จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 25 ธันวาคม นี้ และการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 26 ธันวาคม ได้มีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี เดินทางมาลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ราชการโครงการต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดมาตามลำดับ โดยเฉพาะในวันที่ 24 ธันวาคม มีรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่างๆ

วันที่ 24 ธันวาคม นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬากับผู้แทนหน่วยงานในสังกัด และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ (ภาคราชการ เอกชน เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และสื่อมวลชน) สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย อ.เมือง จ.สุโขทัย • กล่าวเปิดและมอบนโยบาย ในพิธี “Set Zero by Hero” อุทยานแห่งชาติรามคำแหง (เขาหลวง) จ.สุโขทัย

วันที่ 24 ธันวาคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ • พบปะเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และติดตามการดำเนินงานร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก • ตรวจเยี่ยมตลาดกลางสินค้าเกษตร ตลาดกลางสินค้าเกษตร อ.เมือง จ.พิษณุโลก • ประชุมหารือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และทิศทางการพัฒนาเส้นทางเศรษฐกิจและโอกาสในการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

วันที่ 24 ธันวาคม นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเป้า เป็นพื้นที่เป้าหมายการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ถูกต่อต้านและอยู่ในเขตอุทยาน จำเป็นต้องสร้างแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กตามลำน้ำสาขา หมู่ 4 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ • ลงพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล 60 เป็นโครงข่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Close