แม่ฮ่องสอน กระทรวง พม.เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม พื้นที่อำเภอแม่สะเรียง- แม่ลาน้อย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอนันต์ ดนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าหน่วยงาน One Home พม. และผู้มีเกียรติเข้าร่วม

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมพร้อมทั้งชุดความรู้ KM จำนวน 7 ศูนย์ ให้แก่ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตำบลแม่ยวม ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง และเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ตำบลท่าผาปุ้ม ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย มอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยจำนวน 1 ราย

มอบเงินโครงการกองทุน ก.ส.จ. จำนวน 45,400 บาท มอบเกียรติบัตร อพม. เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จำนวน 17 ราย มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 33 ราย มอบทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 27 ราย และมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 102 ราย ซึ่งกิจกรรมในงาน มีการแสดงรำวง โดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยวมใต้ การแสดงโฟล์กซอง โดยสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าและผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป เป็นต้น