พะเยา ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตามโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นางสุมิตรา  อติศัพท์  ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพะเยา และคณะได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม สอดส่องโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา  นายวิวัธน์ชัย คงลำธาร ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 5   และนายปาโมกข์  ปิงเมือง ผู้อำนวยการโครงการชลประทาน รายงานความคืบหน้าโครงการ ฯ

นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเชียงม่วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสังเกตการณ์ และให้ข้อมูลด้วยตามที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำ  น้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดพะเยา และได้มีพระราชวินิจฉัยว่า  สมควรจะรีบดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปีนี้โดยเร่งด่วน  เพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกทั้งสองฝั่งของแม่น้ำ น้ำปี้นี้ จนจรดแม่น้ำยมในเขตอำเภอเชียงม่วน และยังมีน้ำเหลือส่งให้กับการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยมได้

โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินการโครงการเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ในการจ้างงานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น  ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี  แต่เนื่องด้วยจากประสบปัญหา กับทางบริษัทผู้รับเหมาประมูลงาน  ทำให้กรมชลประทาน ได้มีการยกเลิกสัญญาไปเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการประกวดราคาหา บริษัทผู้ดำเนินการใหม่   จึงทำให้ การก่อสร้างไม่เป็นไปที่ตามกำหนด  และขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายเวลาดำเนินโครงการเป็น 10 ปี ระหว่างปีงบประมาณ 2559 – 2568  วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,981 ล้านบาท

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริมีลักษณะเป็นเขื่อนชนิดคอนกรีตบดอัด (RCC: Roller compacted Concrete) มีความกว้างสันเขื่อน 8.00 ม. ความยาวสันเขื่อน 810.00 ม. ความสูง 54.00 ม. มีระบบท่อความยาวรวม 75.00 กม. ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จ  จะสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทาน  28,000 ไร่ และฤดูแล้งสามารถส่งน้ำผ่านลำน้ำปี้ลงสู่แม่น้ำยมให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม (ฝายแม่ยม) จ.เเพร่ จำนวน 35,000 ไร่ ส่งน้ำ

เพื่อการอุปโภค บริโภค ปศุสัตว์และอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ต.เชียงม่วน ต.บ้านมาง ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา จำนวน 34 หมู่บ้าน 7,520 ครัวเรือน และสามารถบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ท้ายน้ำในเขตอ.เชียงม่วน จ.พะเยาลุ่มน้ำยม รวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งประมงสำหรับเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ราษฎรได้บริโภคและเพื่อเป็นรายได้เสริม ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยว และยังสามารถใช้เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำได้อีกด้วย