มูลนิธิ CCF ในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบทุนให้กับเด็กและยาวชนในจังหวัดเชียงราย.2,603,200 บาท


เวลา 15.00 น.วันที่ 5 พ.ค.65 ที่ห้องประชุมธรรมลักกา ศาลากลางจังหวัดเชียงราย นางสาวภาณี จันทร์ตัน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้เด็กในความอุปการะของมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,159 คน ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย โดยมี ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับตัวแทนนักเรียนในออปการะ

นางสาวภาณี จันทร์ตัน กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิฯ ได้รับทุนการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1,159 ทุน เป็นทุนการศึกษา 2,603,200 บาท ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวจะช่วยลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษาและเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนมาก จึงให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนใช้ความมานะพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้

ดร.บรรจงเศก ทรัพย์โสภา กล่าวว่า มูลนิธิฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการพัฒนาเด็ก ให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสโดยไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีให้เป็นหน่วยงานดีเด่นสาขาพัฒนาสังคม ประจำปี พ.ศ. 2533 ด้านสังคมสงเคราะห์ และได้รับพระมหากรุณาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพัน์ พ.ค. 2537 ปัจจุบันมูลนิธิฯจะดำเนินงานครบระยะเวลา 47 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 โดยให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวด้อยโอกาสกว่า 40,000 คน ในพื้นที่ 37 จังหวัด ทั่วประเทศ

โดยมีการพัฒนาใน ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านโภชนาการ การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิต สิ่งเหล่านี้ช่วยเด็กให้มีพัฒนาการที่ดี เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชุมชน และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การพัฒนาในด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน มูลนิธิฯ ตระหนักดีว่า ทุนการศึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ดังนั้นในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีที่มูลนิธิฯดำเนินงานครบรอบ 47 ปี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ จำนวน 39,327 ทุน เป็นทุนการศึกษา 103,776,100 บาท

จังหวัดเชียงราย ได้มอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จำนวน 1,159 ทุน เป็นทุนการศึกษา 2,603,200 บาท คือ 1.ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที่ ไม่มีผู้อุปการะ ทุนละ 1,500 บาท 2.เด็กที่ยังไม่ถึงเกณฑ์เรียน และเด็กพิเศษที่ไปเรียนไม่ได้ ทุนละ 1,800 บาท 3.เด็กที่เข้าโรงเรียน ตั้งแต่ ศพด.อนุบาลและประถมศึกษา ทุนละ 2,200 บาท 4.ระดับมัธยมศึกษา ม.1- ม.6 และระดับอาชีวะ ทุนละ 3,500 บาท
5.ระดับอุดมศึกษาและ ปวส. ทุนละ 4,000 บาท

สำหรับโครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงราย ภายใต้การช่วยเหลือสนับสนุนจากมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 ปัจจุบันมีเด็กในความอุปการะจำนวน 1,159 คน ในพื้นที่ 2 อำเภอ 5 ตำบล 43 หมู่บ้าน ได้แก่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง และ อำเภอเมืองเชียงราย มีกิจกรรมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน อาทิ เกษตรมื้อนี้เพื่อน้องๆ ในชุมชนคลังอาหารในครัวเรือน เสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนสุขภาพ เสริมภูมิรู้วิถีชีวิตแนวใหม่เพื่อสุขภาวะที่ปลอดภัย และกิจกรรมเด็กและเยาวชน CCF ทำดีเพื่อสังคม เป็นต้น
การดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิฯ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ