พิษณุโลก คณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภาสัมมนาขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  9 จังหวัดภาคเหนือล่าง

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น ห้องประชุมพระพุทธชินราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก พลเอกอกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา พลเอกชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ ประธานคณะอนุกรรมาธิการระบบบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รศ.ดร ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงพัฒนาระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายธนศักดิ์ มังกโรทัย ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมบริหารภาครัฐ ร่วมสัมมนาการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces)

โดยกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์  นครสวรรค์ สุโขทัย กำแพงเพช ตาก  อุตรดิตถ์  และอุทัยธานี
ทั้งนี้ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มภาคเหนือ 9 จังหวัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมสัมมนา ซึ่งสาระสำคัญและการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน การติดตามความคืบหน้าข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ผ่านมาต่อการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ในประเด็นการนำระบบดิจิทัลมาใช้ปรับกระบวนงานภาครัฐและการให้บริการประชาชน การขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces) นโยบายขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลผลิตสูง (High Performance Provinces) โดยการรับความคิดเห็นข้อเสนอแนะประเด็นปัญหาข้อขัดข้องการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้องการปลดเงื่อนไขนำไปสู่ข้อเสนอการบริหารราชการในภาพรวมทั้งด้านระบบงานระบบแผนระบบงบประมาณและระบบบริหารงานบุคคล

การให้ความรู้เน้นบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน พร้อม ทำระบบข้อมูลภาครัฐที่มีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 90 รัฐบาลดิจิทัล จัดโครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง จัดกำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง ไว้ในภาครัฐได้ พร้อมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัวโปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน

การผลักดันให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงจะช่วยแก้ไขปัญหาการบริหารราชการพื้นที่ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกำลังคน ความโปร่งใสตรวจสอบได้ ความมีประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณเมื่อทุกจังหวัดดำเนินการได้ พ่อจะเป็นคนใดที่จะผลักดันการปฏิรูปในระดับประเทศได้บรรลุเป้าหมาย ประกอบกับหัวใจสำคัญซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จของการปฏิรูปประเทศอยู่ที่การแก้ไขปรับปรุง กฎหมายให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน และเอื้อต่อการเป็นรัฐดิจิทัศน์ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพศ 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวงซึ่งคณะกรรมาธิการจะต้องเร่งรัดผลักดันการแก้ไขพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป