ป.ป.ช.ภาค 6 ตรวจเข้มการใช้จ่ายงบหน่วยงานรัฐ ป้องปรามการทุจริต 9 จังหวัด เหนือตอนล่าง

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 แถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานด้านป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการตอบสนองเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการดำเนินการอย่างใดในหน่วยงานของรัฐอันอาจนำไปสู่การทุจริตหรือส่อว่ามีการทุจริต (มาตรา 35) มีเหตุอันควรสงสัย ได้ดำเนินการระงับยับยั้งการทุจริต เมื่อพบข้อมูลที่ส่อว่าอาจมีพฤติการณ์ทุจริตอย่างรวดเร็วกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.กรณีการลงพื้นที่ตรวจสังเกตการณ์
โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

2.โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1086 ตอนควบคุม 0200 ตอน มะขามสูง – วัดโบสถ์ ระหว่าง กม. 16+325 – กม. 17+700

3.โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต แยกทางหลวงหมายเลข 11 – แยกทางหลวงหมายเลข 1296 ตำบลทับยายเชียง , ตำบลหินลาด อำเภอพรมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

4.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุทัยธานี

5.โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์

6.โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย พจ.5044 เชื่อมถนนเทศบาลตำบลโพทะเล – บ้านหนองขอน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

7.การจ่ายเงินค่าเวนคืนที่ดินและการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าไม้ กรณีก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สำ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

8.กรณีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานเพื่อเตรียมรับการตรวจเฝ้าระวังจากสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6

9.กรณีการซื้อ-ขาย นมโรงเรียนตามที่ปรากฏตามสื่อในช่องทางต่าง ๆ ว่ามีการซื้อการขายนมโรงเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ ของพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ์