ผู้ตรวจสำนักนายกฯ ติดตามแผนการเตรียมส่งออกทุเรียน อำเภอลับแล

วันที่ 29 เมษายน 2565 ที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะลงพื้นที่ที่แปลงเกษตรแปลงใหญ่ (ทุเรียน) หมู่ที่ 10 ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ชึ่งสามารถสร้างรายได้เพิ่มผลผลิติ การส่งออกทุเรียนไปสู่ประเทศจีน ผ่านการรับรองมาตรฐานผลผลิตทางการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร หรือ GAP

ทั้งนี้ทุเรียนของอำเภอลับแล โดยเฉพาะพันธุ์หลงลับแล และหลินลับแล ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI อีกทั้งผลผลิตยังได้มาตรฐานไม่มีสารปนเปื้อน เกษตรกรส่วนใหญ่ได้มีการนำถ่านไบโอซ่าร์ มาช่วยเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

สำหรับมาตรฐานด้าน GAP นั้น ชาวสวนอำเภอลับแลสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้าร่วมเกษตรแปลงใหญ่แล้วจำนวน 93 แปลง จากจำนวนทั้งสิ้น 121 แปลง นับว่ามีจำนวนที่มาก ทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ จะได้เร่งอบรมให้ความรู้เพื่อให้สามารถผ่านการรับรองมาตรฐานครบทั้งหมด คาดว่าในปี 2565 นี้


ปวินท์ อินกล่ำรายงาน