เม.ย. 29, 2022

กองทัพภาคที่ 3 สกัดการลำเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่ภาคเหนือ

ตามที่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ บูรณาการความร่วมมือในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด ผ่านระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของรัฐบาล     ในการยกระดับการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา นั้น

ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมา พลโท บุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5, สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5, ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3, กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบังคับการสกัดกั้นและลำเลียง กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ และการดำเนินการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ โลจิสติกส์ เพื่อตรวจหายาเสพติดที่อาจซุกซ่อนสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เป็นการเพิ่มความเข้มงวดและการยกระดับในการสกัดกั้นขบวนการลำเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ ตามนโยบายของทางรัฐบาล

เนื่องจากพบว่าเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดนั้น มีความพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงจากทางรถยนต์ส่วนบุคคล รถโดยสารประจำทาง รถไฟหรือเครื่องบิน มาเป็นการใช้ระบบโลจิสติกส์แทน เพื่อหลบเลี่ยงการถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ โดยในห้วงต่อไปจะมีดำเนินการจัดทำ MOU การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ในระบบโลจิสติกส์ ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชนต่อไป

สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามข้างต้นนั้น เป็นการดำเนินการของเจ้าพนักงานผู้ซึ่งมีอำนาจหน้าที่อยู่ภายในขอบเขตของกฎหมายและประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยที่สถานประกอบการประเภทกิจการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์หรือโลจิกติกส์ดังกล่าว จัดเป็นสถานประกอบการตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2543) และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกัน และปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ

การปฏิบัติงานนี้เป็นการแสวงหาความร่วมมือ การควบคุม สอดส่องดูแล ผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ เพื่อไม่ให้สถานประกอบการประเภทกิจการขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์ ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทุกชนิด อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบโดยรวมต่อประเทศไทย

ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือมีเบาะแสข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ขอความกรุณาได้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการปราบปรามและจับกุม อย่างเป็นรูปธรรมตามกฎหมาย อีกทั้งหากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยตรง ให้กับ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบ Applications Line ชื่อ “สายตรงแม่ทัพภาคที่ 3” ID Line : ISOC3 เพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การปฏิบัติตามกรอบของกฎหมาย สร้างความมั่นคงให้สังคมไทยสืบไป

* คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3
29 เมษายน 2565