268

“จุติ” ขันน็อต ขรก.กระทรวง พม.7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เร่งรัดภารกิจนโยบายแบบพุ่งเป้า

วันที่ 24 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้ประชุมข้าราชการในสังกัดหน่วยงานกระทรวง พม.7 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานการช่วยเหลือสังคมกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐาล ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

โดยผู้บริหารกระทรวง พม.เดินทางมาร่วมประชุมชี้แจง ประกอบด้วย นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวง นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัดกระทรวง นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ กรมกิจการผู้สูงอายุ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกิจการเด็กและเยาวชน นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นต้น


นายจุติ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เพื่อติดตามผลงานและแผนงาน การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนแบบพุ่งเป้า ตามนโยบายรัฐบาล การช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยว การสร้างอาชีพใหม่ใก้กับครอบครัวที่เปราะบาง ดังนั้นวันนี้มาทำความเข้าใจใก้ใช้ศักยภาพ ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด ให้คุ้มค่ามากที่สุด

“การบูรณาการกับทุกกระทรวง เน้นผลประชาชนได้ประโยชน์อะไร โดยมีกระทรวงมหาดไทย เป็นพ่อบ้านเป็นหลักให้ สิ่งที่อยากจะบอกว่าต้องร่วมกับภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์”นายจุติ กล่าว