373

อุตรดิตถ์ ชาวอำเภอน้ำปาด “ปลื้ม” 20 ปึ ไม่เคยมี รมต.เหยียบแผ่นดิน พม.เร่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วันที่ 24 เมษายน 2565 วลา 10.00 น. นายจุติ  ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ลงพื้นที่จังหวัดอุตรกิตถ์ เพื่อเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพยงค์ ยาเภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับ และนางพ่วน เสาวภา อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)กล่าวรายงาน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่ต้องการให้บริการประชาชนอย่างครอบคลุม ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

อีกทั้งการให้บริการด้านสิทธิและสวัสดิการสังคมทั้งด้านการสงเคราะห์ คุ้มครอง พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ อีกทั้งบูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของประชาชนด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ในโอกาสนี้ รมว.พม. มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหากรณีฉุกเฉินจำนวน 33 ครอบครัว มอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 2 ครอบครัวมอบนมผงสำหรับเด็กจำนวน 20 ครอบครัว

นายจุติ กล่าวว่า อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่มีความยากลำบากเพราะตั้งอยู่บนภูเขา ชาวบ้านทำการการเพาะปลูกกระเทียมและหอมแดง ต้องทำให้พื้นที่นี้มีมูลค่าและผลิตสินค้าแปรรูปให้ได้ และลูกหลานมีส่วนหนึ่งไปประกอบอาชีพรับจ้างที่อื่น เพราะพื้นที่นี้ไม่มีโรงงาน ระหว่างทางได้แวะปั๊มน้ำมันในพื้นทั่ได้พบกับสามี -ภรรยาคู่หนึ่ง เล่าว่า มีบุตรชายพิการเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ จึงได้มอบหมายเจ้าหน้าเข้าไปขอทราบละเอียดประวัติส่วนตัว เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามแนวทางของกระทรวง พม.และได้กล่าวขอบคุณดีใจที่ได้มีโอกาสพบรัฐมนตรี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ไม่เคยมีฐมนตรีคนไหนเดินทางเข้าในพื้นที่อำเภอน้ำปาด

ทั้งนี้ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแห่งนี้จะเป็นศูนย์ทช่วยเหลือประชาชนที่มีความยากลำบาก มีปัญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยจะช่วยให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงการบริการของศูนย์แห่งนี้ได้ ซึ่งตนเดินทางมาลงพื้นที่นี้ เพราะต้องการทำตามนโยบายของรัฐบาล คือเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ต้องการให้พี่น้องประชาชนลดความกลัวและสามารถเข้าใช้ประโยชน์เมื่อมีปัญหา