แม่ฮ่องสอน จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว

248

แม่ฮ่องสอน จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัว “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัยกับชีวิตวิถีใหม่ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

วันที่ 22 เม.ย. 2565 ที่ศาลาประชาคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “พลังครอบครัว พลังผู้สูงวัย กับชีวิต วิถีใหม่ ไร้รอยต่อเทคโนโลยี”

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามศักยภาพของตนเอง โดยมอบโล่ให้กับ ผู้สูงอายุที่รักษาสุขภาพแข็งแรง ที่มีอายุ 104 ปี ได้แก่ นายหม่าหล่ากู เจริญพระธรรมดี /ผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมได้แก่ นายโชติ นรามณฑล อายุ 74 ปี ประธานมูลนิธิบรรเทาสาธารณะภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ผู้สูงอายุที่เสียสละบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางวารี เมืองหมอกงาม /และโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อีกทั้งเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครอบครัวร่มเย็น ได้แก่ ครอบครัว นางสรารัตน์ เนื้อนวลจันทร์ /ครอบครัวนางอนงค์ แกนุ และครอบครัวนายติโต ขันแก้ว ดี และหน่วยงาน องค์กรที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ประชาชนและสังคมตระหนักถึง ความสำคัญของครอบครัว และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
ทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการตะหนักและเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว

นอกจากนี้ยังเป็นเวทีให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงความสามารถ ทั้งดนตรีการฟ้อนรำ เป็นการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา อันทรงคุณค่า มีส่วนบูรณาการ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานๆต่าง และการบรรยายให้ความรู้เรื่อง พลังครอบครัว พลังผู้สูงภัย กับชีวิตวิถีใหม่ ไร้รอยต่อ เทคโนโลยี และเรื่อง อาชญากรรมทางไซเบอร์ภัยของผู้สูงอายุ  อีกด้วย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งสิ้น 35,751 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของประชากร