“บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32” เชิญร่วม “ต๋ามฮีด โตยฮอย ย้อนรอยประวัติศาสตร์”

ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพื่อให้สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการกระจายความมั่นคงทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนทั่วประเทศ นั้น กองทัพบก ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้โครงการ “Army Land” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร เพื่อเปิดบริการให้ประชาชนได้เข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ชุมชนทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ทหาร

เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ความเป็นชาติไทย และเป็นสถานที่เชิดชูเกียรติของบรรพบุรุษที่พลีชีพเพื่อชาติ กระตุ้นเตือนให้คนไทยได้เห็นภัยความแตกแยกทางความคิด และปัญหาของภัยสงครามในอดีต รวมถึงเป็นที่ศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป นั้น
“บ้านป่องนัก พิพิธภัณฑ์มณฑลทหารบกที่ 32” ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้ริเริ่มจัดกิจกรรม “ต๋ามฮีด โตยฮอย ย้อนรอยประวัติศาสตร์” เชิญชวนมาเที่ยวกาดก้อมฮอมฮักบ้านป่องนัก ชม ชิม ซื้อ สินค้า OTOP อาหารพื้นเมือง ฟังเพลงชิวๆ ดนตรีในสวน แนวเพลง บอสซ่า จากวง “สามสลึงหนึ่งบาท” จิบกาแฟสบายๆ ถ่ายรูปเช็คอินรอบๆ บ้านป่องนัก ในทัศนียภาพที่สวยงาม ร่มรื่น และพร้อมรับชมการแสดงฟ้อนรำ จากชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มฮักฟ้อนนครลำปาง เริ่มครั้งแรกในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. – 20.00 น. ณ บริเวณบ้านป่องนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ “บ้านป่องนัก” ได้เปิดให้เข้าเยี่ยมชมความสวยงามของพลับพลาที่ประทับ สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง เห็นความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมบัติอันล้ำค่าของชาวไทยและชาวจังหวัดลำปาง

ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3, พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้มาเยี่ยมชม “บ้านป่องนัก” ที่เป็นสมบัติล้ำค่า และความเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของมณฑลพายัพ โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นพิพิธภัณฑ์ทหาร โดยมอบหมายให้มณฑลทหารบกที่ 32 ดำเนินการดูแลสมบัติอันล้ำค่านี้ ร่วมกับชาวจังหวัดลำปางและชาวไทย

ในการบูรณะปรับปรุง ซ่อมแซม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ให้ “บ้านป่องนัก” มีความงดงาม และคงสภาพเดิมไว้ทุกประกร เพื่อเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูล และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นเอกราชและความเป็นไทย ไว้ให้ลูกหลานสืบไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ โทร 0 5422 5941-3ต่อ 72318

คณะบรรณาธิการข่าว กองทัพภาคที่ 3